Политика за защита на данните

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЕ-ДЖОРДЖО ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ В ХОТЕЛ КАЗА БОЯНА В СОФИЯ

С настоящото „Де-Джорджо ЕООД“ (Хотел „Каза Бояна“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с настаняването и ползвaнето на услуги в хотел „Каза Бояна“.

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Хотел „Каза Бояна“ обработва лични данни, които обикновено са във връзка с настаняването за пренощуване в хотел „Каза Бояна“ и изпълнение на задължения произтичащи от Закона на туризма и Закона за чужденците в Република България, са следните:

 • Име, презиме и фамилия според националния документ за самоличност.
 • Дата на раждане
 • Пол
 • ЕГН/ЛНЧ.
 • Гражданство
 • Номер и серия на лична карта/валиден документ за самоличност
 • Държава издала документа за самоличност
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон.
 • Адрес: постоянен или настоящ.
 • Банкова информация: номер на банкова сметка/разплащателна карта.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо във връзка със законно основание, произтичащо от Закона за туризма , чл 116, за воденен на регистър за настанените туристи, в това число и закона за чужденците.  В случай, че сте чужденец ние споделяме Вашите данни с в районното полицейско управление по местонахождението на хотела на основание Закона за чужденците в България чл. 28. ал (30 и ал. (4).

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на настаняване и нощувка в хотел „Каза Бояна“. Също така и за целите на:

 • изготвяне на сметка за използваните от вас услуги;
 • плащане на сметка и/или резервация извършена чрез он- лайн базирани платформи и издаване на фактури;
 • статистика;
 • изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и корупционни практики.

На кого можем да споделим Вашите лични данни?

Хотелиерът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „Де-Джорджо ЕООД“ да разкрие ваши лични данни на следните лица:

 • държавни институции при изпълнение на законови изисквания
 • Други дружества в групата на „Де-Джорджо ЕООД“ и партньори, с които работим на базата на сключен договор за предоставяне на допълнителни услуги на гостите ни. Разкриване на лични данни в този случай се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

„Де-Джорджо ЕООД“ съхранява информация за вашите лични данни, които администрира за целите на изпълнение на административите процеси и статистика, като срокът е макс. 3 /три/години.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Де-Джорджо ЕООД“ , при спазване на приложимото законодателство:

 • Да получите достъп до Вашите личните данни, които хотелиерът обработва, и да получите копие от тях.
 • Личните Ви данни да бъдат коригирани при непълнота или неточност на данните, които хотелиерът обработва.
 • Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други. Това е приложимо след изтичане на определения срок за съхранение.
 • В определените от приложимото законодателство случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена.
 • В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание.
 • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
 • Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на лични данни на нашия уебсайт (www.casaboyana.com), както и на територията на самия хотел. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни и до компетентния съд, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България,  Гр. София, кв. Бояна, Ул. “Иваница Данчев” 23, хотел Каза Бояна: hotel@casaboyana.com. Нашето длъжностно лице по защита на личните данни е Весела Табакова, ел. Поща: hotel@casaboyana.com.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре